Spillemiddelordningen

I Norge avsettes betydelige beløp til aktivitets- og idrettsanlegg. Dette bidrar til bedre folkehelse og økt aktivitet blant barn og unge, men hva kan du egentlig søke om? Og hvem kan søke om midler? Her er en kort innføring i nåværende situasjon rundt ordningen:

HVORDAN SØKER JEG OM SPILLEMIDLER?
Det første du som søker må gjøre er å opprette kontakt med kommunen anlegget skal bygges i. Deretter må kommunen registrere anlegget i AnleggsregisteretDet kan på forhånd være lurt å ha gjort seg opp en mening om hvordan anlegget skal utformes og omfanget av det. Dette burde gjøres sammen med entreprenør eller leverandør.  

Når du har oversikt over type anlegg og anlegget er registrert, må det være del av vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Anleggets planer må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent, enten av departementet eller kommunen hvor anlegget skal ligge. Denne godkjenningen må foreligge før installasjonsarbeid kan igangsettes og er gyldig i to år. 

RÅDGIVNING - SØKNAD OG PROSESS
Søknadsprosessen mot det offentlige kan virke forvirrende og vanskelig å få oversikt over. Vi har erfaring med alle typer idrettsanlegg og kan bistå med råd og veiledning for søknad om spillemidler og hvilke type anlegg som er tilskuddsberettiget. 

HVILKE ANLEGG ER TILSKUDDSBERETTIGET?
Kulturdepartementet omtaler "ordinære anlegg" som anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Anlegget er tilskuddsberettighet dersom anlegget er åpent for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer. Tilskuddene er øremerket aktivitetsarealer og nødvendige elementer i tilhørighet til et idrettsanlegg som garderober og lignende. 

Det stilles også krav til deg som søker. Dersom en organisasjon eller idrettsklubb skal søke midler, må denne ha tilhørighet til NIF eller Samenes Idrettsforbund-Norge. Kommuner eller kommunale foretak og studentskipnader kan også søke. Enkelte andre organsasjoner og forbund kan også søkespillemidler. Disse er nevnt i "Bestemmelser om tilskudd til anlegg og idrett og fysisk aktivitet" av Kulturdepartementet.

Er du søker fra aksjeselskaper, stiftelser som har annet enn idrettslig formål, samvirkeforetak eller andre foreninger som ikke er medlem av NIF eller SVL-N må du søke departementet om forhåndsgodkjenning for å kunne søke om tilskudd.

Det gis ikke tilskudd til drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg. Det stilles derimot krav til anleggseier om å vedlikeholde anlegget og sikre at anlegget til enhver tid møter og innfrir gjeldende sikkerhetsforskrifter. Vedlikeholdet skal sikre at anlegget ikke forringes utover normal bruksslitasje. 

SPILLEMIDLER TIL IDRETTSUTSTYR
Tilskudd til utstyr forvaltes av NIF og olympiske og paraolympiske komite. Utstyret det kan søkes om er begrenset til en definert oversikt, utformet av Norges Idrettsforbund. Lag, foreninger og særforbund kan søke midler til utstyr relatert til den respektive aktiviteten. 

FORDELING AV SPILLEMIDLER
Beløpet som skal stilles til disposisjon settes av departementet og fordeles til fylkeskommunene normalt innen 1. mai. Deretter fordeler fylkeskommunen det tildelte beløp og underretter eventuelle søkere. Fylkeskommunen gjør selv en prioritering av søknadenetil de ulike anleggene og fordelingen av de eventuelle midlene (med fullmakt fra departementet om å gjennomføre fordelingen).

MERVERDIKOMPENSASJON VED INSTALLASJON AV IDRETTS- OG AKTIVITETSANLEGG
Det er opprettet en ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg i Norge. Kompensasjon bevilges innenfor spesifikke rammer satt av Stortinget for hvert enkelt år og må søkes om. For mer informasjon om ordningen, se www.lottostift.no

Fortell meg mer
Kontakt Oss