Kvalitetspolicy


1. Vårt agerande gentemot våra kunder skall präglas av lyhördhet och att alltid uppnå rätt kvalitet, vilket innebär att ställda krav och förväntningar alltid infrias.
 
2. Grunden för vår framgång och kundernas tillfreddställelse, är ett strukturerat arbetssätt som säkerställer kvalitet i alla led och att vi med kunden i fokus hela tiden utvecklar och förbättrar vår verksamhet.
 
3. Utveckling och ständiga förbättringar på alla plan inom företaget är naturliga ledord i vår verksamhet och vi är medvetna att om vi inte utvecklas som personer kan inte vår verksamhet utvecklas. 
 
4. Vi ska bara producera det som vi kan göra minst lika bra eller bättre än andra till ett rätt pris.     
 
5. Vi är medvetna om att vi måste vara kostnadseffektiva för att kunna överleva i en allt hårdare konkurrens. Ständigt högre effektivitet och val av leverantörer som stödjer vår utveckling skall bidra till ökad konkurrenskraft. 
 
6. Ledningspersonal ska arbeta med att öka sammankopplingen och förståelsen mellan olika avdelningar och förstå vikten av att nå uppsatta mål.
 
7. Vårt samlade agerande, vår kompetenta personal och stora flexibilitet är faktorer som skall bidra till att våra nya och befintliga kunder anlitar oss långsiktigt.
 

Kontakta oss